Algemene voorwaarden

1. INLEIDING
Het accepteren van de voorwaarden tijdens een bestelling houdt in dat U de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.

2. OVEREENKOMSTEN
Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Body-Guard. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Body-Guard dit mee binnen tien (10) dagen na ontvangst van de bestelling.

3. PERSOONSGEGEVENS
De leverancier zal de door u verstrekte gegevens opnemen in een bestand. De gegevens zullen nooit gedeeld worden met derden. De gegevens worden gebruikt voor de uitvoering van uw bestelling.

4. PRIJZEN
De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in EURO, inclusief BTW voor de webshop en exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. Alle genoemde prijzen in de webshop van Body-Guard zijn vrijblijvend en Body-Guard behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen. Eventuele kortingen of aanbiedingen zijn niet geldig met terugwerkende kracht, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

5. BETALINGEN
De bestelling komt pas tot stand na betaling van het order. Het bedrag dient binnen 5 werkdagen op de rekening van Body-Guard te staan tenzij anders is overeengekomen. Wanneer de consument het bedrag na 5 werkdagen niet op de rekening van Body-Guard heeft overgemaakt, vervalt de bestelling.

6. LEVERING
De opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige levertermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is. De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.

7. EIGENDOMSVOORBEHOUD
De productrisico’s zullen vanaf het ogenblik van levering uw verantwoordelijkheid zijn. Het eigendom van de producten gaat op u over zodra de bestelling afgeleverd is bij de consument.

8. RETOURNEREN
De consument heeft het recht om bij de levering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst voldoen. Indien dit niet het geval is, dient de consument dit in ieder geval binnen 5 dagen na de levering schriftelijk te melden aan Body-Guard. Wanneer is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst voldoen, heeft Body-Guard de keuze of de desbetreffende producten tegen retournering vervangen worden door nieuwe producten of dat er geld terug wordt gestort. Wanneer de consument om welke reden dan ook het bestelde product wilt retourneren dient er, binnen 5 werkdagen, schriftelijk contact op te worden genomen met Body-Guard. Retourzendingen worden alleen geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is en het product niet gebruikt of beschadigd is. Tevens geldt dat de verzendkosten van retourzendingen voor de consument zelf zijn.

TOP